Regulaminy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem danych osobowych korzystających z usług / naszej oferty będzie KLUB SPORTOWY ZAKRĘT JOLANTA RAWSKA pod adresem: ul. Sportowa 7, Zakręt, 05-077 Warszawa, NIP 5321603555, REGON 146593053. Administrator będzie korzystał z Państwa danych osobowych tylko i wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem i realizacją zleconych przez Państwa usług w ramach działalności Klubu, świadczonych na Państwa życzenie. Pełna informacja odnośnie przepisów RODO zawarta jest w Regulaminie Klubu.

REGULAMIN

Klubu Sportowego Zakręt, 05-077 Zakręt, ul. Sportowa 7

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Klubu Sportowego Zakręt:
§ I. Sprawy organizacyjne:

 1. Regulamin Klubu Sportowego Zakręt przy ul. Sportowa 7 (zwanego dalej Klubem) jest regulaminem w porozumieniu art. 384 KC. Regulamin określa prawa i obowiązki osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, a także osób przebywających na terenie klubu.
 2. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności-prawnych, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie. Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 18-tego roku życia, może korzystać z usług Klubu za zgodą rodziców/opiekuna prawnego na podstawie podpisania niniejszego regulaminu.
 3. Członek Klubu bierze udział w zajęciach oraz korzysta z wyposażenia i urządzeń na terenie klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Dokumentem legitymującym członka Klubu jest karnet klubowy, który daje posiadaczowi prawo do korzystania z oferty Klubu, zgodnie z wybrana przez niego ofertą.
 5. Klub sportowy zakręt nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego treningu klubowiczów, w tym w szczególności za skutki ewentualnych urazów i kontuzji. W przypadku wątpliwości co do sposobu obsługi sprzętu oraz urządzeń znajdujących się na terenie klubu, Członek Klubu zobowiązany jest zasięgnąć porady personelu KS Zakręt.
 6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członek Klubu zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej i zaleceń trenera.
 7. KSZ zastrzega sobie prawo do zmian w miesięcznym grafiku zajęć grupowych, również w zakresie odwoływania zajęć, o których to zmianach członkowie klubu zostaną poinformowani z kilkudniowym wyprzedzeniem poprzez podanie informacji w recepcji klubu, stronie internetowej oraz na klubowym facebook-u.
 8. Osobom, które spełniają warunki określone w pkt. 1, Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów .
 9. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
 10. Karnet „miesięczny” jest ważny wyłącznie na zajęcia, na które został wykupiony.
 11. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza szafką lub w szafce nie zamkniętej Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Wszystkie przedmioty wartościowe tj. pieniądze, komputery osobiste, ubrania dużej wartości etc. można na czas trwania zajęć zdeponować u pracownika recepcji Klubu. Klub będzie ponosił odpowiedzialność za ich utratę wyłącznie na podstawie kwitu depozytowego wydanego przez Klub.
 13. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać   w recepcji Klubu. Jedynie w przypadku osób wykupujących wejście jednorazowe możliwe jest pozostawienie jako depozytu karnetu klubowego lub 50 PLN.
 14. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu z Klubu zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 50 PLN.
 15. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej, poprzez stronę internetową lub profil na Facebooku.

§ II. Korzystanie z usług Klubu:
Klient Klubu zobowiązany jest:

 1. Do zmiany obuwia na sportowe (inne od tego, w którym przyszedł do klubu). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 2. Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń (maty). Ze względów higienicznych osoby nie posiadające ręcznika nie będą mogły korzystać z zajęć.
 3. Przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
 4. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu, przepisów p.poż. oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów.
 5. Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu jak również zniszczenia pomieszczeń Klubu.
 6. Nie spożywać alkoholu oraz nie palić na terenie Klubu.
 7. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń mienia Klubu jak również zniszczenia pomieszczeń Klubu Klient ponosi pełne koszty napraw.
 8. Podczas trwania zajęć powstrzymywać się do spożywania artykułów spożywczych, korzystania z telefonów komórkowych (komórki powinny być wyłączone), filmowania, nagrywania innymi technikami bez zgody instruktora prowadzącego.

Osoby, których zachowanie podczas zajęć będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób lub/i wyposażeniu obiektu, lub też nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie sali. W takich przypadkach Klub może wykluczyć uczestnika z kolejnych zajęć bez zwrotu należności za wykupione zajęcia.

§ III. Cennik / zasady płatności:

 1. Ceny karnetów, wejść jednorazowych, lekcji indywidualnych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
 2. Przy wejściach jednorazowych na zajęcia Klub nie honoruje kart Multi Sport/ Fit Profit
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie wybranego karnetu lub jednorazowego wejścia na 3-5 dni przed rozpoczęciem 1 zajęć w danym cyklu rozliczeniowym (miesięcznym) poprzez płatność przelewem na rachunek bankowy Klubu (z dopiskiem w tytule: imię i nazwisko uczestnika, wybrana technika, ilość zajęć/karnet) lub płatność karta / gotówka w recepcji klubu.
 4. Potwierdzenie przelewu jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach. Brak wpłaty wyklucza uczestnika z udziału w zajęciach.
 5. W wyjątkowych uargumentowanych sytuacjach uczestnik ma możliwość uiszczenia opłaty osobiście przed rozpoczęciem 1 zajęć w danym cyklu rozliczeniowym kartą lub gotówka w recepcji klubu.
 6. Posiadacze kart Multi Sport/ Fit Profit zobowiązani są do uiszczenia opłaty (kaucji zwrotnej) w wysokości 100 zł.
 7. Posiadacze kart Multi Sport/ Fit Profit każdorazowo przed wejściem na zajęcia zobowiązani są do odbicia karty w terminalu oraz wylegitymowanie się dowodem osobistym.
 8. Wejście na zajęcia dla posiadaczy kart Multi sport jest (bez dopłat) pod warunkiem wykupienia karty członkowskiej Klubu w wysokości proporcjonalnej do wykupionego karnetu ustalanej indywidualnie w recepcji Klubu.
 9. Wejście na zajęcia dla posiadaczy kart Fit Profit jest (za dopłatą) w wysokości proporcjonalnej do wykupionego karnetu ustalanej indywidualnie w recepcji Klubu.

§ IV. Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie w recepcji Klubu.
 2. Osoby będące pod wpływem środków odurzających nie będą wpuszczane na teren klubu.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak: sprzęt audio, wentylacja, klimatyzacja itp. Do sterownia sprzętem uprawniony jest tylko Personel Klubu.
 4. Osoba, która wykupuje karnet zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
 5. Wszyscy Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji
  (podawanych w recepcji, na tablicy ogłoszeń, na stronie www, profilu Facebook
  lub przekazywanych droga telefoniczna i mailową oraz dostosowywania się do nich.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników.
 7. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicieli Klubu.

 

Polityka prywatności serwisu www.kszakret.pl

1. Informacje ogólne.

1.    Operatorem Serwisu www.kszakret.pl jest Klub Sportowy Zakręt Jolanta Rawska,
ul. Sportowa 7, 05-077 Zakręt.

2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a.    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b.    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

c.    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Kylos Sp. z o. o., funkcjonującego pod adresem www.kylos.pl

2. Informacje w formularzach.

1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1.    Serwis korzysta z plików cookies.

2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a.    czas nadejścia zapytania,

b.    czas wysłania odpowiedzi,

c.    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d.    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e.    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f.    informacje o przeglądarce użytkownika,

g.    Informacje o adresie IP.

3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a.   Internet Explorer
b.   Chrome
c.   Safari
d.   Firefox
e.   Opera
f.   Android
g.   Safari (iOS)
h.   Windows Phone
i.   Blackberry

 

REGULAMIN KORTÓW
W KLUBIE SPORTOWYM ZAKRĘT

I. Ogólne zasady korzystania z usług Klubu Sportowego Zakręt.

Klub jest czynny w sezonie letnim od 700 do 2300 , w sezonie zimowym od 800 do 2200.

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Klubu Sportowego Zakręt zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 2. Klienci proszeni są o zgłoszenie się do Recepcji Klubu każdorazowo po wejściu i przed opuszczeniem Klubu.
 3. Osobom przebywającym na terenie Klubu zabrania się:

– powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
– palenia tytoniu
– wnoszenia napojów alkoholowych
– wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku
– gry w niezmienionym lub zabrudzonym obuwiu.

4. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety.
5. Na terenie kortów obowiązuje zmiana obuwia naspecjalnie przeznaczone do gryw tenisa, koniecznie zmienionym przy wejściu na hale i z czystą podeszwą.
6. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
7. Klub Sportowy Zakręt nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach.

II. Zasady korzystania z kortów.

Zasady rezerwowania kortów:

 1. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji klubu lub telefonicznie, dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
 2. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min. W tym 55min gry i 5min na udostępnienie i posprzątanie ( pozbieranie piłek i innych akcesoriów ) kortu dla następnego gracza.
 3. W przypadku przedłużenia rezerwacji kortu wprowadza się naliczenia 30 minutowe.
 4. Godziny rozpoczęcia i zakończenia gry na korcie liczone są według zegara wiszącego w recepcji klubu.
 5. Prosimy o nie wchodzenie na kort w trakcie rozgrywania piłki.

III. Zasady stałych rezerwacji

 1. Stała rezerwacja jest możliwa tylko po opłaceniu z góry co najmniej 10 godz. (patrz cennik).
 2. Aby przedłużyć stałą rezerwację należy, najpóźniej w dniu ostatniej opłaconej gry opłacić kolejne 10 godz. lub więcej.
 3. Rezerwacja na pulę godzin 10 lub 20 bez konieczności określenia godziny i terminu gry.
 4. Wykupienie rezerwacji upoważnia do nabywania dodatkowych godzin po obniżonej cenie.IV. Zasady odwoływania stałych rezerwacji:

Prosimy o jak najwcześniejsze odwołanie rezerwacji.

 1. Istnieje możliwość zmiany daty stałej rezerwacji lub jej odwołania najpóźniej na dzień (24h)  przed zaplanowana grą.
 2. Klienci którzy dokonują rezerwacji stałej proszeni są o informowanie (możliwie jak najwcześniej) recepcji o planowanej nieobecności.
 3. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi w dniu zaplanowanej gry recepcja klubu pobiera 50% kwoty abonamentowej, a jeżeli znajdzie zastępstwo opłata nie zostanie pobrana.
 4. Jeżeli recepcja klubu nie zostanie poinformowana o odwołaniu stałej rezerwacji (opłata zostanie pobrana w całości w ramach stawki abonamentowej)lub nie uda się znaleźć „zastępstwa” płatność przepada.
 5. Odwołania rezerwacji kortu dokonuje Klient wykupujący abonament osobiście lub telefonicznie(nie za pośrednictwem osób trzecich).

V. Zasady jednorazowych rezerwacji

 1. Przy rezerwacji jednorazowej obowiązują opłaty tak jak według cennika dla klientów jednorazowych
 2. Rezerwacji należy dokonywać osobiście w recepcji klubu lub telefonicznie,
 3. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

VI. Zasady odwoływania rezerwacji jednorazowych:

 1. Zarezerwowany kort należy odwoływać dzień wcześniej. Klient nie ponosi wtedy żadnych kosztów.
 2. Dodatkowe koszty za nie odwołane lub odwołane za późno rezerwacje będą egzekwowane przez recepcję przy najbliższej wizycie w klubie.
 • w przypadku, gdy klient dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując , może zostać pozbawiony możliwości rezerwowania kortów

VII. Klub Sportowy Zakręt w przypadku:

 • organizowania imprezy zamkniętej, informuje osoby posiadające wykupioną rezerwację stałą z wyprzedzeniem 5- dniowym o możliwości wydłużenia ważności rezerwacji stałej lub wykorzystaniu godzin gry w wolnym terminie.

VIII. Klub Sportowy Zakręt ma prawo do zmiany Regulaminu i Cennika.

Klienci zainteresowani przedłużeniem rezerwacji na kolejne miesiące proszeni są o wcześniejszą informację, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

KOLEJKA TYROLSKA 

Tyrolka znajdująca się na terenie Klubu Sportowego Zakręt ma długość 80m. Organizatorem zjazdów Tyrolką na terenie Klubu jest właściciel klubu i pracownicy specjalnie wyszkoleni w tym celu.

 

REGULAMIN ATRAKCJI

 1. Z Tyrolki na terenie Klubu Sportowego Zakręt (Tyrolka, Atrakcja) mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Tyrolki przez osobę niepełnoletnią oraz o zapoznaniu się z regulaminem
  i akceptacji jego warunków stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Wzór tego oświadczenia można otrzymać w recepcji Klubu Sportowego Zakręt lub na stronie klubu www.kszakret.pl
 2. Z atrakcji mogą korzystać wyłącznie osoby mierzące ponad 100 cm wzrostu i wadze nieprzekraczającej 140 kg.
 3. Korzystanie z Tyrolki następuje wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika lub jego prawnego opiekuna. Korzystanie z Tyrolki wymaga dobrego stanu zdrowia uczestników
  i sprawności fizycznej. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie mogą korzystać z Atrakcji.
 4. Korzystanie z Tyrolki dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, dokonaniu zakupu biletu oraz przejściu na miejscu podstawowego szkolenia
  z zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z Atrakcji, jak również po podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Atrakcji oraz zapoznaniu się
  i zaakceptowaniu regulaminu i zasad bezpieczeństwa. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie mogą korzystać z Tyrolki na terenie Klubu Sportowego Zakręt.
 5. Całkowity zakaz korzystania z Tyrolki obowiązuje osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających a także osoby wykazujące niepokojące zachowanie, po którym Organizatorzy mogą domniemywać, iż może dojść do zagrożenia korzystania z Atrakcji przez nich samych jak i innych użytkowników.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy dopuszczenia do Atrakcji osób stwarzających niebezpieczeństwo, lub których zachowanie przeszkadza innym użytkownikom Tyrolki lub zagraża ich bezpieczeństwu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy użytkownikowi możliwości skorzystania z Tyrolki bez podania przyczyny.
 7. Osoby znajdujące się na terenie Klubu Sportowego Zakręt nie mogą swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub użytkowników Atrakcji. Osoby znajdujące się na terenie Tyrolki nie mogą przeszkadzać w pracy obsłudze i są zobowiązane wykonywać polecenia obsługi Tyrolki.
 8. W przypadku odmowy dopuszczenia do skorzystania z Tyrolki posiadającego bilet użytkownika z uwagi na jego niewłaściwe zachowanie (punkt 6 powyżej) lub w przypadku rezygnacji użytkownika z Atrakcji, Organizatorzy nie zwracają kosztów biletu. W przypadku zamknięcia Tyrolki z przyczyn leżących po stronie Organizatorów, koszty biletów zostaną zwrócone użytkownikom, którzy zakupili bilety i nie skorzystali z Atrakcji, lub też Organizatorzy podejmą starania celem dopuszczenia tych użytkowników do skorzystania z Atrakcji w innym czasie. Roszczenia osób, które zakupiły bilet a nie mogły skorzystać z Atrakcji z przyczyn leżących po stronie Organizatorów, ograniczone są do możliwości żądania zwrotu ceny biletu za skorzystanie z Atrakcji.
 9. Pracownicy obsługi Tyrolki nie są odpowiedzialni za rzeczy należące do użytkowników pozostawione bez opieki.
 10. Zasady bezpieczeństwa znajdujące się poniżej stanowią integralną część obowiązującego regulaminu.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

A.  Po otrzymaniu przeszkolenia, osoby korzystające z Tyrolki muszą otrzymać
od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
(uprząż z   lonżami, bloczek zjazdowy oraz kask).
B.  Jeżeli osprzęt (uprząż, lonża) zostanie zdjęty (np. wyjście do WC), przed powrotem
na trasę należy go oddać do sprawdzenia.
C.  Telefony komórkowe, biżuterię, okulary oraz inne przedmioty powinno
się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia
lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników, lub pozostawić w depozycie
w recepcji.
D. Osoby noszące długie włosy powinny upiąć je pod kaskiem aby nie wkręciły
się w bloczki i inne elementy ruchome.
E.  Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać według wskazań obsługi.
F.  Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
G.  Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje
kolor żółty oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim
kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża
nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej
tak aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy.
Kolejność jest oznaczona kolorami.
H. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka, chwytanie
w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
I.   Dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
J.   Podczas dojeżdżania do miejsca końcowego trasy zjazdu należy unieść nogi lekko
w górę tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o piasek. W momencie
zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać
od podestu / miejsca końcowego. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem
aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
K.  W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk.
L.  Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście lub w miejscu zakończenia
trasy zjazdu i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać aż się zatrzymamy
a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową
w kierunku jazdy.
M.  Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu Atrakcji, na podeście
mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby w tym jeden instruktor.
N.  Podczas korzystania z atrakcji wskazany jest spokój.
O.  Jedna osoba dorosła musi towarzyszyć maksymalnie trójce dzieci w wieku
od 12 -15 lat. Dotyczy osób indywidualnych. W przypadku grup – 1 osoba dorosła
na 10 dzieci.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY TYROLKA

 

Ja, niżej podpisan-y/a (imię i nazwisko)………………………………………………………………… urodzon-y/a dnia …………………………………………………………….……
w ……………………………………………………………………….., legitymując-y/a się dowodem osobistym nr …………………………………. / paszportem nr …………………………………………,

występując-y/a jako opiekun prawny*………………………………………………………………………………………………………,
urodzon-ego/ej dnia ………………………………………………………….
w …………………………………………………………………………,

oświadczam, iż zapoznałem/am się zarówno z regulaminem korzystania z Atrakcji . „Tyrolka”
na terenie Klubu Sportowego Zakręt jak i z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Klubu Sportowego Zakręt, że akceptuję ich warunki i że spełniam ich wymagania. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany przez Organizatorów o ryzykach związanych z udziałem
w w/w Atrakcji i świadomie biorę pełną odpowiedzialność za udział i korzystanie z tej Atrakcji przeze mnie i/lub osoby, za które odpowiadam oraz, że zrzekam się z tego tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń, w szczególności odszkodowawczych, wobec Organizatorów.

 

 

 

Zakręt, dnia ………………………                                                              Podpis………………………………..

 

* wpisać imię i nazwisko osoby reprezentowanej, o ile właściwe.

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

 • Akrobatyka / Balet

  -

  SALA 2

 • Akrobatyka / Balet

  -

  SALA 2

 • Akrobatyka / Balet

  -

  SALA 2

 • Pilates

  -

  SALA 2

 • Fit Cross

  -

  SALA 1

 • TRX

  -

  SALA 1

Środa

Czwartek

 • Akrobatyka / Balet

  -

  SALA 2

 • Hoop Kids

  -

  SALA 2 Iwona

 • Akrobatyka / Balet

  -

  SALA 2

 • Akrobatyka / Balet

  -

  SALA 2

 • Hoop Kids

  -

  SALA 2 Iwona

 • Pilates

  -

  SALA 2

 • Fit Cross

  -

  SALA 1

 • Aerial Yoga

  -

  SALA 1

Piątek

Sobota

 • MUAY THAI (tajski boks)

  -

 • Fit Cross

  -

  SALA 1

Grafik zajęćCennik