Regulaminy

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO ZAKRĘT

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Klubu Sportowego Zakręt:

I. Postanowienia ogólne

 1. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 2200. W soboty w godzinach od 800 do 1600; w niedzielę od 900 do 2100.
 2. Na terenie Klubu przebywać mogą wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usług Klubu.
 3. Personel Klubu uprawniony jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z Klubu w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z poszczególnych usług.
 4. Wydana Klientowi Karta dostępu do Klubu jest tylko jego własnością i nie może jej użyczać osobom trzecim.
 5. Koszt wyrobienia duplikatu karty dostępu to 50 zł.
 6. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://kszakret.pl/polityka-prywatnosci/

II. Sprawy organizacyjne:

 1. Regulamin Klubu Sportowego Zakręt przy ul. Sportowa 7 (zwanego dalej Klubem) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 KC. Regulamin określa prawa i obowiązki osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, a także osób przebywających na terenie Klubu.
 2. Klientem Klubu może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności-prawnych, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie. Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 18-tego roku życia, może korzystać z usług Klubu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego na podstawie podpisania Zgody rodzica /opiekuna prawnego dziecka Załącznika nr 5 do niniejszego regulaminu.
 3. Klub informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 4. Klub nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 5. Trener w Klubie Sportowym Zakręt prowadzi zajęcia techniczne. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (trenera) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (trenerów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 6. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 7. W przypadku wątpliwości co do sposobu obsługi sprzętu oraz urządzeń znajdujących się na terenie klubu, klient Klubu zobowiązany jest zasięgnąć porady personelu Klubu.
 8. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, klient Klubu powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
 9. Klient korzystający z usług Klubu zobowiązany jest do zmiany obuwia na czyste. Obuwie należy zmienić w szatni, przed wyjściem do innych pomieszczeń. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do rodzaju wykonywanych ćwiczeń.
 10. Klient jest zobowiązany do przechowywania swoich rzeczy osobistych w szafkach znajdujących się w szatni. Zasady korzystania z szafek określa Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 11. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na klucz szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na klucz w szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 12. Klub informuje, że pomieszczenia Klubu, z wyłączeniem szatni i łazienek są monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa.
 13. Osoby, których zachowanie podczas zajęć będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało ich bezpieczeństwu lub/i wyposażeniu obiektu, mogą zostać poproszone o opuszczenie Sali bądź / i Klubu. W takich przypadkach Klub może wykluczyć uczestnika z kolejnych zajęć.
 14. Klient przebywający na terenie Klubu zobowiązany jest do:
   • przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;
   • powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie;
   • zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
   • podporządkowania się poleceniom personelu Klubu;
   • zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ew. uzyskania informacji od personelu Klubu w przypadku braku takiej instrukcji przy sprzęcie) przed przystąpieniem do jego używania;
   • zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
   • odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
   • używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;
   • opuszczenia terenu Klubu do obowiązującej godziny jego zamknięcia.
 1. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz:
   • wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;
   • palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;
   • krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe;
   • handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek;
   • fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody Klubu Sportowego Zakręt
   • wprowadzania zwierząt;
   • wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;
   • prowadzenia działalności bez zgody Klubu Sportowego Zakręt w szczególności treningów personalnych,
   • pozostawania bez opieki osób małoletnich.

III. Cennik / zasady płatności.

 1. Ceny karnetów, wejść jednorazowych, lekcji indywidualnych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
 2. Karnet ważny jest 30 dni.
 3. Przy wejściach jednorazowych na zajęcia Klub honoruje kart Multi Sport/ Fit Profit.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie wybranego karnetu lub jednorazowego wejścia zajęć w danym cyklu rozliczeniowym (miesięcznym) poprzez płatność przelewem na rachunek bankowy Klubu (z dopiskiem w tytule: imię i nazwisko uczestnika, wybrana technika, ilość zajęć/karnet) lub płatność karta / gotówka w recepcji klubu, bądź online poprzez portal klienta dostępny na stronie kszakret.pl lub pod adresem https://klubsportowyzakret.perfectgym.pl/ClientPortal2/#/Login, i płatność PAYu.
 5. Posiadacze kart Multi Sport/ Fit Profit zobowiązani są do uiszczenia opłaty (kaucji zwrotnej) w wysokości 100 zł.
 6. Posiadacze kart Multi Sport/ Fit Profit każdorazowo przed wejściem na zajęcia zobowiązani są do odbicia karty w terminalu oraz wylegitymowanie się dowodem osobistym.
 7. Wejście na zajęcia dla posiadaczy kart Multi/Fit Profit sport jest (bez dopłat).
 8. Trener ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
   1. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
   2. Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić
   3. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 9. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Klubu Sportowego Zakręt musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

IV. Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin dostępny jest w Klubie Sportowym Zakręt oraz na stronie internetowej kszakret.pl
 2. Klub Sportowy Zakręt informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Klubu Sportowego Zakręt nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 3. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Klubu Sportowego Zakręt. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 4. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Klubu Sportowego Zakręt bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Klubu Sportowego Zakręt zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 5. Teren Klubu Sportowego Zakręt jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu Sportowego Zakręt znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Klubu Sportowego Zakręt. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu klubu, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy Klubu i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

 V. Siła wyższa

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
 4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
 6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
 8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

VI. OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19

 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Klubu Sportowego Zakręt stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
   1. Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
   2. Klub Sportowy Zakręt Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: [link do procedury realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego]
   3. Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.
   4. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

VII. Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r.

 1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 19.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.
   1. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie1
   2. Klub Sportowy Zakręt zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
   3. osoby chcące korzystać z obiektu rekreacyjnie nie będą obsługiwane
   4. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
   5. przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d stan faktyczny uprawiania „sportu wyczynowego”, „współzawodnictwo sportowe”, „korzystanie z zajęć sportowych” lub „wydarzeń sportowych”
   6. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
   7. w przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu
   8. klientowi, któremu Klub Sportowy Zakręt nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:
    • iż są one realizowane zgodnie z VII, 1, a-f,
    • są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności.
   9. w przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w VII realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

 

Następujące załączniki stanowią integralną część Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 – Zasady korzystania z kortów tenisowych i Sali squash
 2. Załącznik nr 2 – Zasady udziału w zajęciach grupowych
 3. Załącznik nr 3 – Zasady korzystania z Sali treningów personalnych
 4. Załącznik nr 4 –Zasady korzystania z szafek w szatni
 5. Załącznik nr 5 – Zgoda rodzica na udział dziecka w zajęcia

Załącznik nr 1 do Regulaminu ogólnego Klubu Sportowego Zakręt

ZASADY KORZYSTANIA Z  KORTÓW TENISOWYCH I SQUASHA W KLUBIE SPORTOWYM ZAKRĘT

I.  Ogólne zasady korzystania z Kortów Tenisowych i Squash Klubu Sportowego Zakręt.

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Klubu Sportowego Zakręt zapoznała się z postanowieniami regulaminu i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.
 2. Klient jednorazowy* po dokonaniu rezerwacji i opłaty online jest zobowiązany do  zgłoszenia się do recepcji Klubu w celu weryfikacji i udostępnienia wejścia na kort tenisowy/ Squash.
 3. Klient stały* posiadający stałą rezerwację na korty tenisowe/squash, po dokonaniu rezerwacji i opłaty online ma prawo wejścia na kort tenisowy/ Squash.
 4. Osobom przebywającym na terenie kortów tenisowych /sali squash zabrania się:
   • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
   •  palenia tytoniu
   • wnoszenia napojów alkoholowych
   • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku
   • gry w niezmienionym lub zabrudzonym obuwiu
 5. Na Squashu klient obowiązany jest do posiadania butów sportowych z białą lub kauczukową podeszwą.
 6. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia, należące do klubu, ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za wypożyczone rakiety w przypadku złamania lub zaginięcia odpowiedzialność materialna wynosi 50% wartości nowej rakiety.
 7. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 8. Klub Sportowy Zakręt nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w na terenie klubu.

II. Zasada rezerwacji kortów tenisowych/squash.

 1. Opłaty za rezerwacje dokonywane są wg. cennika obowiązującego na stronie klubu www.kszakret.pl .
 2. Aby przedłużyć stałą rezerwację należy, najpóźniej w dniu ostatniej opłaconej gry, opłacić kolejne 10 godzin lub więcej.
 3. Zajęcia można zarezerwować poprzez portal klienta dostępny na stronie www.kszakret.pl lub pod adresem https://klubsportowyzakret.perfectgym.pl/ClientPortal2/#/Login
 4. Klient stały w przypadku konieczności rezygnacji ze stałej rezerwacji kortów tenisowych /Squash musi tego dokonać online pod adresem: https://klubsportowyzakret.perfectgym.pl/ClientPortal2/#/Login lub mailem na adres biuro@kszakret.pl z 24 godzinnym wyprzedzeniem w celu uniknięcia pobrania opłaty z konta Klienta za Kort /Squash.
 5. 5.Rezerwacja Kortu/Squash na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min. W tym 55min gry i 5min na udostępnienie i posprzątanie (pozbieranie piłek i innych akcesoriów) Kortu/Klatki Squash dla następnego gracza.
 6. Na wykupiony karnet tenisowy przez Klienta stałego obowiązuje 6-cio miesięczny okres ważności.
 7. W przypadku przedłużenia rezerwacji Kortu/Squash nalicza się kolejne  60 minut gry –  płatne przy wyjściu w recepcji Klubu.
 8. Godziny rozpoczęcia i zakończenia gry na korcie liczone są według zegara wiszącego w recepcji Klubu.
 9. Obowiązuje zakaz wchodzenia na kort w trakcie rozgrywania piłki.

* klient jednorazowy- osoba dokonująca jednorazowej rezerwacji.

*  klient stały- osoba posiadający stałą rezerwację, która  wykupiła z góry  pulę co najmniej 10 godzin gry.


Załącznik nr 2 do Regulaminu ogólnego Klubu Sportowego Zakręt

ZASADY UDZIAŁU W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH

 1. Uczestnictwo w wykupionych zajęciach grupowych wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia.
 2. Zajęcia można zarezerwować poprzez portal klienta dostępny na stronie kszakret.pl lub pod adresem https://klubsportowyzakret.perfectgym.pl/ClientPortal2/#/Login
 3. Klub Sportowy Zakręt zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia klientów Klubu, jest mniejsza niż cztery osoby.
 4. Klient Klubu może odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołać rezerwację można za pomocą systemu zapisów on-line poprzez portal klienta dostępny na stronie kszakret.pl lub pod adresem https://klubsportowyzakret.perfectgym.pl/ClientPortal2/#/Login .
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych, bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje pobraniem z konta, opłaty za jedno wejście w ramach obowiązującego Karnetu, co uwidocznione zostanie na jego koncie.
 6. Trzykrotna nieobecność klienta Klubu na zajęciach grupowych w okresie 21 dni, mimo zarezerwowania miejsca bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia grupowe przez 7 dni, od dnia wprowadzenia blokady. Zablokowany klient Klubu może w takiej sytuacji zarezerwować miejsce na zajęcia grupowe wyłącznie w recepcji Klubu, najwcześniej na 30 minut przed rozpoczęciem zajęć grupowych, w których chce uczestniczyć.
 7. Klient Klubu jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa personel Klubu może poprosić spóźnionego klienta o opuszczenie sali.
 8. Jedynie dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w zajęciach. Jeżeli klient Klubu spóźnia się, jego zarezerwowane miejsce na zajęciach grupowych może zająć osoba z listy rezerwowej.
 9. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych klientów Klubu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca (w tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę lub brak podania danych) lub znajdują się na liście rezerwowej, decyduje wyłącznie personel recepcji Klubu.
 10. Klient Klubu, będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć, poinformować o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych.
 11. Klient Klubu korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć o gorszym samopoczuciu, urazach, ciąży oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
 12. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie personel Klubu.
 13. O otwarciu lub zamknięciu drzwi i okien decyduje wyłącznie personel Klubu.
 14. Klub Sportowy Zakręt zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych, w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.
 15. Trzykrotna nieobecność na zajęciach bez uprzedniego zgłoszenia będzie skutkowała usunięciem ze stałej listy zajęć.
 16. Każdy zakupiony karnet może zostać wydłużony tylko raz po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności w recepcji klubu.

Załącznik nr 3 do Regulaminu ogólnego Klubu Sportowego Zakręt

ZASADY KORZYSTANIA Z SALI TRENINGÓW PERSONALNYCH

 1. Zajęcia można zarezerwować poprzez portal klienta dostępny na stronie kszakret.pl lub pod adresem https://klubsportowyzakret.perfectgym.pl/ClientPortal2/#/Login
 2. Klient stały w przypadku konieczności rezygnacji ze stałej rezerwacji musi tego dokonać online pod adresem  https://klubsportowyzakret.perfectgym.pl/ClientPortal2/#/Login lub mailem na adres biuro@kszakret.pl z 24 godzinnym wyprzedzeniem w celu uniknięcia konsekwencji finansowych.
 3. Klient Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu udostępnionego w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 4. Na wykupiony 10-cio godzinny karnet wejść na salę treningową obowiązuje 3 miesięczny okres ważności.
 5. Klienci Klubu, przebywający na terenie Klubu, zobowiązani są do:
   • przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do pozostałych ćwiczących osób;
   • powstrzymania się od zachowania mogącego narazić udostępnione mienie na uszkodzenie lub zniszczenie;
   • zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;
   • podporządkowania się poleceniom personelu Klubu;
   • zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ew. uzyskania informacji od personelu Klubu w przypadku braku takiej instrukcji przy sprzęcie) przed przystąpieniem do jego używania;
   • zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu;
   • odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;
   • używania ochraniaczy na stopy (np. klapki z antypoślizgową podeszwą) podczas korzystania z natrysków;
   • opuszczenia terenu Klubu do obowiązującej godziny jego zamknięcia.
 1. Klub Sportowy Zakręt nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają klienta Klubu.
 2. Klub Sportowy Zakręt nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do zasad korzystania z Klubu, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Klub do zaprzestania świadczenia usług .
 3. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją oraz oświetleniem Klubu upoważniony jest wyłącznie personel Klubu.

Załącznik nr 4 do Regulaminu ogólnego Klubu Sportowego Zakręt

ZASADY KORZYSTANIA Z SZAFEK W SZATNI

 1. Korzystanie z szafek znajdujących się w pomieszczeniu szatni/przebieralni Klubu, nieobjętych monitoringiem, służących do przechowywania rzeczy osobistych o niewielkiej wartości, zamykanych na kłódkę.
 2. Klient Klubu może korzystać z kłódki stanowiącej jego własność i nabytej poza Klubem, bądź nabyć kłódkę w recepcji Klubu (aktualny cennik dostępny w Klubie).
 3. Klient Klubu może jednocześnie korzystać wyłącznie z jednej szafki.
 4. Klient Klubu wybiera dostępną szafkę według swego uznania.
 5. W szafkach należy bezwzględnie przechowywać wszelkie przedmioty osobiste zgodnie z poniższymi zasadami.
 6. Szafki są jedynym miejscem na terenie Klubu przeznaczonym do przechowywania rzeczy. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klienta Klubu poza szafką, z zastrzeżeniem zasad określonych poniżej.
 7. W szafkach można przechowywać wyłącznie przedmioty służące i niezbędne do korzystania z Klubu, tj.: odzież zmienną, kosmetyki przeciętnej wartości, ręcznik, obuwie przeciętnej wartości itp.
 8. Klub oświadcza, że szafki na terenie szatni/przebieralni nie są przeznaczone i nie posiadają zabezpieczeń gwarantujących zabezpieczenie przedmiotów wartościowych.
 9. Przed wyjściem z szatni/przebieralni należy sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta, za pomocą kłódki.
 10. Klient Klubu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki, po umieszczeniu tam swoich rzeczy, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za ich utratę lub uszkodzenie.
 11. W przypadku nieprawidłowego działania szafki, klient Klubu ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za utratę lub uszkodzenie rzeczy w niej pozostawionych.
 12. Po zakończeniu z korzystania usług Klubu szafkę należy opróżnić i pozostawić otwartą pozostawić ją bez kłódki .
 13. W przypadku pozostawienia przez klienta Klubu korzystającego z kłódki po zakończonym treningu szafki zamkniętej, w tym samym dniu, po zakończeniu pracy Klubu szafka taka zostanie odblokowana przez rozcięcie kłódki, bez prawa żądania odszkodowania przez klienta.
 14. Z czynności otwarcia Szafki sporządzony zostanie protokół, wskazujący czas i miejsce otwarcia, spis pozostawionych przedmiotów, numer Szafki oraz podpis osoby dokonującej otwarcia.
 15. Pozostawione w szafce rzeczy klienta Klubu zostaną umieszczone w specjalnym worku /torbie. O fakcie znalezienia rzeczy w szafce poinformowany będzie właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 16. Klient Klubu, który pozostawił rzeczy w otwartej przez Klub szafce, obciążają koszty przechowania tychże rzeczy, utrzymania ich w należytym stanie oraz poszukiwania ich właściciela

Załącznik nr 5 do Regulaminu ogólnego Klubu Sportowego Zakręt

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………

 1. Oświadczam, że:
   • wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach rekreacyjno — sportowych w Klubie Sportowym Zakręt,
   • dziecko nie posiada przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjno — sportowych, a w przypadku ich wystąpienia niezwłocznie poinformuję Klub Sportowy Zakręt,
   • zapoznałam/łem się z Regulaminem Klubu Sportowego Zakręt i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 2. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych) z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730), Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mojego dziecka przez Klub Sportowy Zakręt dla potrzeb komputerowej obsługi Klienta.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Klub Sportowy Zakręt Jolanta Rawska pod adresem: ul. Sportowa 7, Zakręt, 05-077 Warszawa, NIP 5321603555, REGON 146593053.
 4. Administrator będzie korzystał z Państwa danych osobowych tylko i wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem zleconych usług w ramach działalności Klubu świadczonych na Państwa życzenie.
 5. Działania administratora dokonywane są na podstawie i granicach przepisów prawa.
 6. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi upoważnieniu pracownicy, współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w zakresie koniecznym do wykonania przez Klub usługi świadczonej na Państwa rzecz.
 7. Dane przetwarzane będą przez okres świadczenia usługi i przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem usługi / umowy, określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Okres ten może się wydłużyć w celu wypełnienia przez administratora ciążących  na nim obowiązków prawnych wynikających np. z prawa podatkowego oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń administratora.
 8. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez administratora w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania przez Klub Sportowy Zakręt na Państwa rzecz zleconych usług / czynności w ramach działalności Klubu.
 9. Administrator może pozyskiwać Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa jak również z publicznych źródeł takich jak np. rejestr CEIDG.
 10. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy obowiązującego
 11. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami administratora, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej biuro@kszakret.pl
 12. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami administratora, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Klubu Sportowego Zakręt zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wprowadza się monitoring wizyjny z zapisem znajdujący się w pomieszczeniach oznakowanych tabliczką informacyjną tj. w budynku w ciągach komunikacyjnych, recepcji Klubu, na parkingach Klubu oraz całym ogrodzonym terenie Klubu Sportowego Zakręt. Uznaje się, że każda osoba, która znajduje się na terenie Klubu Sportowego Zakręt ma o tym wiedzę, wyraża na to zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co do tej okoliczności /faktu. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres 30 dni, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie”.
 14. Pracownik recepcji nie ma obowiązku informować o punktach regulaminu.
 15. Wiarygodność danych i oświadczeń potwierdzam własnoręcznym podpisem

 

…………………………………..……                                        …………………………………………

(data i podpis Rodzica/Opiekuna)                                (data i podpis Pracownika)

15) Wyrażam/ nie-wyrażam *zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celach promocyjnych Klubu Sportowego Zakręt.

 

 

(data i podpis Rodzica/Opiekuna)                                             (data i podpis Pracownika)

*niepotrzebne skreślić


Informacje o cookies

Polityka plików “cookies” serwisu http://kszakret.pl

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu, a wykorzystujemy je do:
   1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
   2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
   3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 3. Pliki cookies, wykorzystywane przez naszych partnerów (wymienionych w https://kszakret.pl/polityka-prywatnosci/) operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają własnej polityce prywatności partnerów.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
   1. sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
   2. stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
 6. Za pomocą technologii cookie zbieramy o Tobie jedynie anonimowe dane statystyczne, służące do poprawy wygody korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację. Jedyną informacją o użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację, jest adres IP, z którego łączy się użytkownik. Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Jednak również i w tym przypadku, Twoja identyfikacja w oparciu o ta daną nie jest możliwa.
 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 8. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

  • – Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • – Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • – Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • – Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
  • – Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 9. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

KOLEJKA TYROLSKA 

Tyrolka znajdująca się na terenie Klubu Sportowego Zakręt ma długość 80m. Organizatorem zjazdów Tyrolką na terenie Klubu jest właściciel klubu i pracownicy specjalnie wyszkoleni w tym celu.

REGULAMIN ATRAKCJI

 1. Z Tyrolki na terenie Klubu Sportowego Zakręt (Tyrolka, Atrakcja) mogą korzystać osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Tyrolki przez osobę niepełnoletnią oraz o zapoznaniu się z regulaminem
  i akceptacji jego warunków stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Wzór tego oświadczenia można otrzymać w recepcji Klubu Sportowego Zakręt lub na stronie klubu www.kszakret.pl
 2. Z atrakcji mogą korzystać wyłącznie osoby mierzące ponad 100 cm wzrostu i wadze nieprzekraczającej 140 kg.
 3. Korzystanie z Tyrolki następuje wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika lub jego prawnego opiekuna. Korzystanie z Tyrolki wymaga dobrego stanu zdrowia uczestników
  i sprawności fizycznej. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie mogą korzystać z Atrakcji.
 4. Korzystanie z Tyrolki dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, dokonaniu zakupu biletu oraz przejściu na miejscu podstawowego szkolenia
  z zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z Atrakcji, jak również po podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z Atrakcji oraz zapoznaniu się
  i zaakceptowaniu regulaminu i zasad bezpieczeństwa. Osoby, które nie spełnią powyższych warunków nie mogą korzystać z Tyrolki na terenie Klubu Sportowego Zakręt.
 5. Całkowity zakaz korzystania z Tyrolki obowiązuje osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających a także osoby wykazujące niepokojące zachowanie, po którym Organizatorzy mogą domniemywać, iż może dojść do zagrożenia korzystania z Atrakcji przez nich samych jak i innych użytkowników.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy dopuszczenia do Atrakcji osób stwarzających niebezpieczeństwo, lub których zachowanie przeszkadza innym użytkownikom Tyrolki lub zagraża ich bezpieczeństwu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy użytkownikowi możliwości skorzystania z Tyrolki bez podania przyczyny.
 7. Osoby znajdujące się na terenie Klubu Sportowego Zakręt nie mogą swoim zachowaniem stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub użytkowników Atrakcji. Osoby znajdujące się na terenie Tyrolki nie mogą przeszkadzać w pracy obsłudze i są zobowiązane wykonywać polecenia obsługi Tyrolki.
 8. W przypadku odmowy dopuszczenia do skorzystania z Tyrolki posiadającego bilet użytkownika z uwagi na jego niewłaściwe zachowanie (punkt 6 powyżej) lub w przypadku rezygnacji użytkownika z Atrakcji, Organizatorzy nie zwracają kosztów biletu. W przypadku zamknięcia Tyrolki z przyczyn leżących po stronie Organizatorów, koszty biletów zostaną zwrócone użytkownikom, którzy zakupili bilety i nie skorzystali z Atrakcji, lub też Organizatorzy podejmą starania celem dopuszczenia tych użytkowników do skorzystania z Atrakcji w innym czasie. Roszczenia osób, które zakupiły bilet a nie mogły skorzystać z Atrakcji z przyczyn leżących po stronie Organizatorów, ograniczone są do możliwości żądania zwrotu ceny biletu za skorzystanie z Atrakcji.
 9. Pracownicy obsługi Tyrolki nie są odpowiedzialni za rzeczy należące do użytkowników pozostawione bez opieki.
 10. Zasady bezpieczeństwa znajdujące się poniżej stanowią integralną część obowiązującego regulaminu.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

A.  Po otrzymaniu przeszkolenia, osoby korzystające z Tyrolki muszą otrzymać
od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
(uprząż z   lonżami, bloczek zjazdowy oraz kask).
B.  Jeżeli osprzęt (uprząż, lonża) zostanie zdjęty (np. wyjście do WC), przed powrotem
na trasę należy go oddać do sprawdzenia.
C.  Telefony komórkowe, biżuterię, okulary oraz inne przedmioty powinno
się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia
lub życia właściciela oraz pozostałych uczestników, lub pozostawić w depozycie
w recepcji.
D. Osoby noszące długie włosy powinny upiąć je pod kaskiem aby nie wkręciły
się w bloczki i inne elementy ruchome.
E.  Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać według wskazań obsługi.
F.  Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
G.  Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje
kolor żółty oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim
kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża
nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej
tak aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy.
Kolejność jest oznaczona kolorami.
H. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka, chwytanie
w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
I.   Dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
J.   Podczas dojeżdżania do miejsca końcowego trasy zjazdu należy unieść nogi lekko
w górę tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o piasek. W momencie
zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać
od podestu / miejsca końcowego. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem
aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
K.  W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk.
L.  Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście lub w miejscu zakończenia
trasy zjazdu i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać aż się zatrzymamy
a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową
w kierunku jazdy.
M.  Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu Atrakcji, na podeście
mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby w tym jeden instruktor.
N.  Podczas korzystania z atrakcji wskazany jest spokój.
O.  Jedna osoba dorosła musi towarzyszyć maksymalnie trójce dzieci w wieku
od 12 -15 lat. Dotyczy osób indywidualnych. W przypadku grup – 1 osoba dorosła
na 10 dzieci.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY TYROLKA

 

Ja, niżej podpisan-y/a (imię i nazwisko)………………………………………………………………… urodzon-y/a dnia …………………………………………………………….……
w ……………………………………………………………………….., legitymując-y/a się dowodem osobistym nr …………………………………. / paszportem nr …………………………………………,

występując-y/a jako opiekun prawny*………………………………………………………………………………………………………,
urodzon-ego/ej dnia ………………………………………………………….
w …………………………………………………………………………,

oświadczam, iż zapoznałem/am się zarówno z regulaminem korzystania z Atrakcji . „Tyrolka”
na terenie Klubu Sportowego Zakręt jak i z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Klubu Sportowego Zakręt, że akceptuję ich warunki i że spełniam ich wymagania. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem poinformowany przez Organizatorów o ryzykach związanych z udziałem
w w/w Atrakcji i świadomie biorę pełną odpowiedzialność za udział i korzystanie z tej Atrakcji przeze mnie i/lub osoby, za które odpowiadam oraz, że zrzekam się z tego tytułu wszelkich ewentualnych roszczeń, w szczególności odszkodowawczych, wobec Organizatorów.

 

 

 

Zakręt, dnia ………………………                                                              Podpis………………………………..

 

* wpisać imię i nazwisko osoby reprezentowanej, o ile właściwe.